בטיחות בעבודה

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו.

תפקידיו וסמכויותיו העיקריים של הממונה על הבטיחות
לאתר מפגעי בטיחות וגיהות ולהודיע עליהם למעסיק.
לוודא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים במפעל.
לדרוש הנהגת סדרי בטיחות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד – 1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים.
לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש, וכמו כן לוודא ביצוע הוראות תכנית הבטיחות שהוכנה.
לחקור תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות, להציע למעביד צעדים למניעת הישנות התאונות ולוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונה והלקחים שהופקו מהחקירה.
לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית מידע על הסיכונים בעבודה, לפרסמם ולעדכנם. להשגיח על ביצוע הוראות הבטיחות והגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
לוודא ביצוע ביקורת ומעקב תקינות של התקני הבטיחות, ציוד מגן אישי, כלי עבודה ושל ציוד החייב בבדיקה תקופתית.
לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כזאת בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאי הבדיקות ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן ואת האמצעים שצריך לנקוט.
לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.
לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית ולמסור לה את כל הדרוש לפעילותה.
להורות על הפסקת עבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחיי עובד או בריאותו, ולדווח על כך מייד למעביד או לנציגו.
לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגיהות ומניעת סיכונים במפעל.
להילוות למפקח עבודה בביקורי הפיקוח במפעל
.
חובות המעסיק כלפי הממונה על הבטיחות
להודיע לעובדים על המינוי וליידע אותם בדבר תפקידי הממונה.
לספק לממונה על הבטיחות את האמצעים הדרושים למילוי תפקידו, לאפשר לו לבצע את תפקידו, ולוודא כי הוא ממלא את תפקידיו.
לאפשר לו גישה לכל מקום בו מועסקים עובדי המפעל.
לאפשר לו להשתתף בהשתלמויות הנדרשות לפי התקנות.

בכל מפעל המעסיק 25 עובדים או יותר יש להקים ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ונציגי המעביד ביחס שווה.המפעל יכול לקבל סיוע ממדריכי המוסד לבטיחות וגהות בהקמת ועדת בטיחות. מדריכי המוסד לבטיחות וגהות, ידריכו את החברים בועדה כיצד למלא את תפקידם וכיצד לנהל את ישיבות הועדה. נציגי העובדים בועדה הם באופן אוטומטי גם נאמני בטיחות במפעל.​

הקמת ועדת בטיחות
​נציגי העובדים ימונו על ידי ועד העובדים, ובמקום שאין בו ועד עובדים, הם יבחרו על ידי העובדים, באסיפה מיוחדת שתכונס לצורך זה בסיוע מדריך מהמוסד לבטיחות וגהות. לפחות חבר אחד מנציגי העובדים בוועדת הבטיחות יהיה חבר ועד עובדים (אם קיים), ואם יש במפעל מועצת ייצור, יהיה בוועדה חבר שהינו גם נציג העובדים במועצה.
בעת מינוי או בחירת חברים לוועדה, יש להתחשב בוותק שלהם במפעל, ובמידת הערנות וההבנה שהם מגלים לנושא הבטיחות בעבודה. הנציגים ייבחרו או ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן למנותם או לבוחרם מחדש לאחר מועד זה.
אם לא מונו נציגים כנדרש לוועדת הבטיחות, יכול מפקח עבודה אזורי לדרוש את מיוניים בכתב, ואם דרישה זו לא נענית, הוא רשאי למנות נציגים כראות עיניו, הן מבין עובדי המפעל והן שלא מבין עובדי המפעל.
עם הקמתה של ועדת הבטיחות על חבריה לבחור יושב ראש ברוב קולות. באין רוב יכהנו שני יושבי ראש לועדה. שניהם ינהלו את הוועדה על פי תורנות שתקבע הועדה וכל אחד מהם רשאי להורות על כינוסה.
ועדת הבטיחות תמנה מזכיר שחובתו לדווח למפקח עבודה אזורי על הקמת הוועדה, על שינויים בהרכבה, ולשלוח פרוטוקול של כל ישיבה או תמציתו.
לנציגי כל צד בוועדת בטיחות מספר קולות שקול לנציגי הצד השני (גם בהעדר חלק מחבריו).

חובותיה וסמכויותיה של ועדת הבטיחות
לברר סיבות ונסיבות של תאונות עבודה ולהמליץ על אמצעים למניעתן.
להמליץ על שיפורים בבטיחות ולייעץ בקביעת כללי בטיחות.
לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם.
להילוות למפקח עבודה בעת סיורו במפעל.

אמצעים משמעתיים שהועדה יכולה להטיל על העובדים
​ועדת הבטיחות רשאית להמליץ בפני המעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות. אמצעים אלו יכולים לכלול: ניכוי שכר של עד שבוע ימים, הפסקת עבודה של עד שבועיים, העברה לתפקיד מתאים אחר ואף פיטורי עובד שלא ניתן למצוא לו תפקיד אחר.
המעביד רשאי (אך אינו חייב) לנקוט באמצעים שהוועדה המליצה עליהם. אם נוכה סכום כסף מעובד, הוא יועבר לרשות הוועדה על מנת שישמש לקידום הבטיחות במפעל.

חובת המעסיק
​המעביד חייב להקל על ועדת הבטיחות במילוי תפקידה, ואסור לו לפטר או לפגוע בתנאי עבודתו של חבר ועדה בשל פעולותיו בה. במקרה של חילוקי דעות על רקע זה ניתן לפנות לשר העבודה.
על המעביד לקיים את המלצות ועדת הבטיחות בנושא תאונות עבודה, שיפור הבטיחות וקביעת כללי בטיחות. מעביד שלא יעשה כך, רשאי מפקח עבודה אזורי להורות לו בצו לקיים את ההמלצות.

ניטול ידני
הוראות בטיחות

סרטוני napo

גלילה למעלה דילוג לתוכן